Slovenský dom v Ríme

Myšlienka na vybudovanie slovenskej ustanovizne vo Večnom meste sa azda prvýkrát zhmotnila v liste Dr. Stanislava Kaššovica z roku 1947 adresovanom Rev. J. J. Lachovi, slovenskému katolíckemu kňazovi a významnému činovníkovi pôsobiacemu v USA. Avšak k skutočnej realizácii tejto myšlienky prišlo až koncom päťdesiatych rokov minulého storočia, keď piati signatári Msgr. Štefan Náhalka, Msgr. Jozef Tomko, Don Ľudovít Macák SDB, a pátri Michal Lacko SJ a Félix Litva SJ podpísali a rozoslali výzvu na založenie domu, ktorý mal niesť meno slovenských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. Písal sa 27. december 1959. Dohoda o vzniku tejto novej inštitúcie vznikla o deň skôr, v byte prof. Dr. Ing. Antona Bugana, v Ríme. Slovenský katolícky svet žijúci v exile túto správu prijal s nadšením a temer hneď sa započalo diplomatické, duchovné ale i materiálne úsilie na získanie priazne, prostriedkov i najrozličnejších povolení, aby tento zámer bolo možné uskutočniť. 


Najrozličnejších prekážok bolo veľmi veľa. Slovenskí kňazi a laici žijúci v Ríme však získali pre tento cieľ slovenské inštitúcie v USA a Kanade. Išlo predovšetkým komunitu slovenského benediktínskeho Opátstva sv. Andreja-Svorada v Clevelande zosobnenú v postave opáta Teodora Kojiša, o osobu biskupa Andreja Gregora Grutku z Gary v Indiane (USA) a jednotlivé slovenské fraternalistické inštitúcie a  Združenie slovenských katolíkov v USA a Kanade. Nemalé zásluhy na vzniku tohto domu mal aj slovenský magnát Štefan Boleslav Roman žijúci v Kanade. Za pomoci slovenského o kňaza Msgr. Jozefa Medového si budúci Ústav našiel svoje miesto na území suburbikárnej Diecézy Porto Santa Rufina v severozápadnom výbežku mesta Ríma. V tejto diecéze Slovákom sa dostalo pochopenia a prijatia. Jej biskupom bol dekan kardinálskeho zboru kardinál Eugène Tisserant, ktorý na území svojej diecézy dňa 8. januára 1961 kánonicky zriadil Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda. Ústav bol úradne schválený aj dekrétom prezidenta Talianskej republiky 17. októbra 1961. Jeho dočasné sídlo bolo v maličkom jednoizbovom byte Msgr. Štefana Náhalku, na Via Concordia 1, v budove česko-slovenského kolégia Nepomucenum. Tam, v jeho izbe, sídlilo od roku 1956 aj Vydavateľstvo sv. Cyrila a Metoda. 


Po nadobudnutí kánonického i štátneho schválenia mohol Ústav začať svoju činnosť. Hlavnou úlohou bolo vybudovať dôstojné sídlo. Získané finančné prostriedky postačovali na kúpu na pozemku na majetkoch grófa E. Manzzoliniho a s realizáciou stavby sa začalo v zime 1961. Kritériom bolo, aby bol dom otvorený v roku 1963 na 1100. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska. Tak sa ja stalo. Dňa 14. septembra 1963 pápež sv. Pavol VI. prijal členov Ústavu ako i veľký zástup slovenských pútnikov žijúcich v exile na osobitnej audiencii a vyzdvihol úsilie Slovákov mať v Ríme vlastný dom, ktorý by napomáhal rozvoju duchovných povolaní, bol domovom pre slovenských exulantov a zastrešoval by slovenskú vydavateľskú, vedeckú a dušpastiersku činnosť v slobodnom svete. Na druhý deň, na sviatok patrónky Slovenska, Panny Márie Sedembolestnej, sa títo účastníci zišli pred novučičkou budovou kostola a Ústavu na vtedajšej adrese Via Cassia 14,5 km. Posviacku kostola vykonal kardinál Tisserant a zároveň požehnal dom a slávnostne ho otvoril. Pre mnohých sa tento okamih javil nie ako malý, ale ako veľký zázrak. Bol to veľký okamih a jeho pozitívne a výnimočné dôsledky pre náš národ a Cirkev si uvedomujeme dodnes. Pre Slovákov a slovenskú cirkev sa tento dom stal vysunutým pracoviskom, miestom formácie pre slovenskú mládež v gymnáziu vedenom otcami saleziánmi, miestom neoficiálneho, ale funkčného a účinného diplomatického zastúpenia Slovákov pred Svätou Stolicou, miestom produkcie náboženskej literatúry, pútnickým domom a v neposlednom rade významným duchovným centrom nášho národa. 


V roku 1981 dom navštívil sv. Ján Pavol II. Túto návštevu možno právom považovať za prvú návštevu rímskeho pápeža u Slovákov. Učinil tak na „slovenskej pôde v Ríme“ nakoľko to vo vlasti pre komunistický režim nebolo možné. 


Dnes dom slúži naďalej ako slovenské centrum v Ríme. Zároveň je sídlom slovenského kolégia pre kňazov, ktorí prichádzajú do Ríma na postgraduálne štúdia. Spolupracuje na rôznych vedeckých projektoch, organizuje krajanské stretnutia, zabezpečuje duchovné aktivity pre krajanov v žijúcich v Ríme a prijíma na prehliadku aj slovenské púte, ktoré do Ríma prichádzajú. V uplynulom období v spolupráci s inými inštitúciami vydal niekoľko publikácií. 


Dom je možné navštíviť, čo odporúčame najmä organizovaným zájazdom, je tu možnosť sláviť sv. omšu, vypočuť si výklad o dejinách domu, prezrieť priestory a pookriať na slovenskej pôde v Ríme. 


60 rokov od otvorenia domu a posviacky kostola sv. Cyrila a Metoda je dôkazom, že myšlienka na slovenský dom v Ríme sa dobre ujala a najmä, že dostala požehnanie od nebeského Otca a ochranu Panny Márie Sedembolestnej. 


(R)

Zaujíma Vás niečo, čo ste na našej stránke nenašli?

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s Pápežským Slovenským kolégiom alebo s Pápežským Slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda nás neváhajte kontaktovať.